Back to list

Shopping (1)

2016/06/22 16:51:00

Shopping (1)
我要買這個 Wǒ yào mǎi zhè ge I’d like to buy this.
有其他顏色嗎? Yǒu qítā yánsè ma  Does this come in any other color?
不用了 Bù yòng le No thanks.
考慮一下 Kǎolǜ yī xià I’ll think about it.
多少錢? Duō shǎo qián How much is it?
太貴了 Tài guì le It’s too expensive.
有折扣嗎?  Yǒu zhékòu ma Can I get a discount on this?
可不可以便宜一點? Kě bù kěyǐ piányi yīdiǎn Can you go any lower?