Back to list

Sightseeing

2016/06/22 16:46:00

Sightseeing
可以幫我拍照嗎? Kěyǐ bāng wǒ pāizhào ma Can you take a photo for me, please?
按這裡就好了 Àn zhèlǐ jiù hǎole Just press this.
可以再拍一張嗎? Kěyǐ zài pāi yī zhāng ma Can you take one more?
我要換台幣 Wǒ yào huàn táibì I’d like to change Taiwan dollars.
有地圖嗎? Yǒu dìtú ma Do you have a map?
需要門票嗎? Xūyào ménpiào ma Do I need to a ticket to get in?
開到幾點? Kāi dào jǐ diǎn At what time does it open?
這裡可以拍照嗎? Zhèlǐ kěyǐ pāizhào ma Can I take pictures here?