Back to list

Food and dining (1)

2016/06/22 16:49:00

Food and dining (1)
有推薦的嗎? Yǒu tuījiàn de ma What would you recommend?
我不吃辣 Wǒ bù chī là I don’t eat spicy food.
辣不辣? Là bù là Is it spicy?
我要這個 Wǒ yào zhège I’ll have this.
我要一杯珍珠奶茶 Wǒ yào yībēi zhēnzhū nǎichá I’ll have a cup of pearl milk please.
我要冰的/熱的 Wǒ yào bīng de/ rè de I’ll have it cold/hot.
有啤酒嗎? Yǒu píjiǔ ma Can I have a beer?
有素的嗎? Yǒu sù de ma Do you have anything vegetarian?
幾位?兩位 Jǐ wèi? Liǎng wèi How many people? Two.