Back to list

Shopping (2)

2016/06/22 16:50:00

Shopping (2)
好漂亮喔 Hǎo piàoliɑng wo That’s beautiful.
好可愛喔  Hǎo kěài wo That’s so cute.
有沒有人會講英文?  Yǒu méiyǒu rén huì jiǎng Yīngwén Does anyone speak English here?
可以刷卡嗎? Kěyǐ shuā kǎ ma Can I pay with a credit card?
我要袋子  Wǒ yào dàizi Can I have a bag?
要統編嗎?不用 Yào tǒngbiān ma ? Bù yòng Do you need a tax ID on the receipt? No.
我要收據 Wǒ yào shōujù I’d like a receipt please
我要結帳/買單 Wǒ yào jiézhàng /mǎidān Can I get the bill?