Back to list

Shopping (3)

2016/06/22 16:50:00

Shopping (3)
可以試穿嗎? Kěyǐ shìchuān ma Can I try it on?
有大一點的嗎? Yǒu dà yīdiǎn de ma Do you have a larger size for this?
可以幫我包裝嗎? Kěyǐ bāng wǒ bāozhuāng ma Can you package it for me?
這是要送人的 Zhè shì yào sòng rén de This is a gift.
我只是看看而已 Wǒ zhǐshì kànkɑn éryǐ I’m just looking around.