Back to list

Food and dining (2)

2016/06/22 16:48:00

Food and dining (2)
好吃 Hǎo chī It’s delicious.
還可以 Hái kě yǐ It’s OK
吃飽了 Chī bǎo le I’m full.
吃不下了 Chī bù xià le  I can’t eat another bite.
我要菜單 Wǒ yào càidān Can I have the menu, please?
有英文菜單嗎? Yǒu Yīngwén càidān ma Do you have a menu in English?
有套餐嗎? Yǒu tàocān ma Do you have a set meal?
我要再吃一點 Wǒ yào zài chī yīdiǎn I’d like something more.