Back to list

Food and dining (3)

2016/06/22 16:48:00

Food and dining (3)
我要點菜 Wǒ yào diǎn cài I’d like to order.
我要打包 Wǒ yào dǎ bāo Can I get a doggie bag?
這不是我點的 Zhè bù shì wǒ diǎn de This is not what I ordered. / I didn't order this.
我點的菜還沒來 Wǒ diǎn de cài hái méi lái My order hasn't come yet.
廁所在哪裡 Cèsuǒ zài nǎ lǐ Where’s the restroom?
我要內用 Wǒ yào nèiyòng For here/I’ll eat here.
我要外帶 Wǒ yào wàidài To go/I want take-out.
我有訂位 Wǒ yǒu dìngwèi I have a reservation.