Back to list

Getting around (2)

2016/06/22 16:45:00

Getting around (2)
我要到淡水, 要撘那一條線? Wǒ yào dào dànshuǐ, yào dā nà yītiáo xiàn I’m going to Tamshui. Which MRT line should I take?
可以直達嗎 Kěyǐ zhídá ma Do I need to change to another line?
我要一張到台中(買票) Wǒ yào yī zhāng dào táizhōng One ticket to Taichung, please.
要多久? Yào duōjiǔ How long does it take?
最早幾點出發? Zuìzǎo jǐ diǎn chūfā When does the earliest bus/train to there leave?
可以開快一點嗎? Kěyǐ kāi kuài yīdiǎn ma Can you go a little faster?