Back to list

Meeting people

2016/06/22 16:31:00

Meeting people
我第一次來台灣 Wǒ dì yī cì lái táiwān This is my first time in Taiwan.
我愛台灣 Wǒ ài táiwān I love Taiwan.
我是來玩的 Wǒ shì lái wán de I'm here on holiday.
你有推薦的觀光景點嗎? Nǐ yǒu tuījiàn de guānguāng jǐngdiǎn ma Is there any place you would recommend I see?
我想學中文 Wǒ xiǎng xué zhōngwén I want to learn Mandarin Chinese.
好帥 Hǎo shuài You’re handsome.